Vážení spoluobčané,      

opět se nám po čtyřech letech blíží termín komunálních voleb. Je také čas na to, zrekapitulovat končící volební období. Ohlédnout se za tím, čeho se povedlo dosáhnout a i za tím, co se příliš nepovedlo.

Startovali jsme za situace, kdy sdružení nezávislých kandidátů V. Blažka (SNK) získalo v patnáctičlenném zastupitelstvu osm mandátů, sdružení Občané proti spalovně pět a ODS dva mandáty. Díky nadpoloviční převaze nebyl pro SNK problém zvolit do pětičlenné rady obce své kandidáty. Starosta V. Blažek a místostarosta T. Bělohlavý své předcházející funkce obhájili a druhým místostarostou byl zvolen M. Sedlecký. V zastupitelstvu se zformovala skupina pragmaticky řešící běžnou činnost obce a povolební situace se stabilizovala. Byla dokončena rekonstrukce staré Varské silnice včetně vybudování chodníků, což bylo připraveno ještě předchozím zastupitelstvem. Obec rovněž odkoupila starý statek v sousedství kostela.

Období klidu a věcné spolupráce skončilo okamžikem, kdy byl na radě obce prohlasován záměr, postavit novou mateřskou školku jako dřevostavbu. V. Čechura jako tehdejší radní na projev svého nesouhlasu rezignoval jak na funkci radního, tak na mandát zastupitele. Na jeho místo byl po několika jednáních navržen a zvolen J. Vavřík.

Začala výstavba mateřské školky a nové čistírny odpadních vod. Do základní školy nastoupila na základě výsledků výběrového řízení nová ředitelka, která se krátce po příchodu pustila do přeměny zařízení na efektivně fungující školu.

Rovněž se ale začaly vyskytovat události, u kterých byl přínos pro obec přinejmenším sporný. Jednalo se například o nepochopitelnou „úpravu“ hřiště v Pirklích, na které se starosta domluvil s jedním z chotíkovských občanů nebo změnu pojišťovacího makléře ze strany starosty bez výběrového řízení a bez projednání na radě obce.

Obec rovněž nezískala dotaci na výstavbu čističky odpadních vod z důvodu nesplnění dotačních podmínek, neboť ze strany obce nebyly předány úplné informace stavební poradně, která připravovala výběrové řízení. Poté, kdy vyšlo najevo, že firma PALIS, která vyhrála výběrové řízení, staví školku v rozporu s projektem, stala se výstavba mateřské školky problematickou záležitostí. Okamžikem, kdy starosta nechal navzdory odchylkám bez souhlasu jednoho z místostarostů (což do té doby bývalo pravidlem) proplatit první fakturu za provedené práce, byla obec vtažena do situace, kdy prakticky nebylo jiné východisko, než odchylky akceptovat a pokračovat ve výstavbě. Především pak díky místostarostovi M. Sedleckému nedošlo k dalším odchylkám, které by významně snížily hodnotu stavby.

To již bylo v posledním roce volebního období a bylo třeba položit si otázku, jak dál. Oba místostarostové (T. Bělohlavý a M. Sedlecký) a radní (J. Vavřík) dospěli k závěru, že mají zcela odlišné názory na to, jak řídit obec, než současný starosta. To byl podnět k tomu, aby spolu s dalším zastupitelem (P. Šůsem) založili nové sdružení nezávislých kandidátů s názvem Pravá volba pro Chotíkov. Stanovili si cíle na následující volební období, zejména v následujících oblastech:
Občanská vybavenost

-        Pokračování v rekonstrukci areálu základní školy

-        Rekonstrukce staré mateřské školy

-        Vybudování reprezentativní návsi obce

-        Rekonstrukce obecního úřadu

Dopravní obslužnost a bezpečnost

-        Vybudování paralelní komunikace na Bejkárnu

-        Vybudování chodníků na průtahu obcí

-        Vybudování obslužné komunikace ke Globusu

-        Rekonstrukce příjezdové komunikace ke hřbitovu po hrázi rybníka

-        Postupná výstavba komunikací v majetku obce

-        Přebírání soukromých komunikací a veřejného osvětlení v zastavěných oblastech za stanovených podmínek

-        Jednání s ŘSD o protihlukových opatřeních

Legislativa

-        Revize veřejných vyhlášek

-        Zlepšení informovanosti občanů

 

Programem se zcela jistě nebudeme příliš odlišovat od ostatních volebních uskupení. Chceme však nabídnout jiný, otevřený přístup k občanům, slibovat pouze splnitelné a slíbené bez odkladu splnit. Je pro nás nepřijatelné, aby žádost kteréhokoliv občana, ležela týdny v hromadě ostatních papíru na stole na obecním úřadě.

Za Pravou volbu pro Chotíkov budou kandidovat:   
M. Sedlecký, J. Vavřík, P. Šůs, H. Škardová, Z. Poklop, B. Korčák, Mgr. A. Tomanová, M. Šefl, M. Motlová, T. Bělohlavý, Z. Šůsová, J. Teršl, P. Kodl, L. Filip a R. Lukášová.

 

Držíme se hesla „Jsme tu především pro Vás“

 

Vaše Pravá volba pro Chotíkov.